Medbolide học tập

-Chủ đề "Kỹ năng đàm phán, thương lượng": Ms.Kim Dung - BUM.
-Chủ đề "Xác định đối thủ cạnh tranh": Ms.Kiều Oanh - PS.

- Chủ đề "Kỹ năng giải quyết phản đối": Mr.Thanh Tình - DSM (khu vực Miền Đông).
- Chủ đề "Kỹ năng xây dựng mối quan hệ": Mr.Minh Phụng - DSM (khu vực Mekong2).